Det med småt

Alle advokater i CPH LEX Advokater er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet. Advokaterne har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. CPH LEX Advokater anvender i forhold til vores klienter ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting og vi anvender heller ikke almindelige forretningsbetingelser.

Indskydergarantireglerne for indestående på klientkonti
Ifølge lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs gælder de samme regler for dækning af tab uanset om pengene indestår på almindelige bankkonti eller de indestår på en klientkonto (samle- eller særskilt) hos advokatfirmaet. Dækningen fra indskydergarantifonden er 100.000 Euro og beløb der udover vil, i tilfælde af pengeinstituttets konkurs, være tabt. Har du som kunde/klient midler indsat på egne bankkonti og på klientkonti oprettet i sammen pengeinstitut, vil kun 100.000 Euro af det samlede beløb blive dækket. Dækningsmaksimum i bolighandler er dog op til 10 mio. Euro.

Med hensyn til hvilke pengeinstitutter og forsikringsselskaber CPH LEX Advokater benytter, henvises til de enkelte advokater under menuen Advokaterne

 

Klagevejledning
Advokaterne hos CPH LEX Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af CPH LEX Advokater og/eller utilfredshed med en af CPH LEX Advokater advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K advokatnaevnet.dk

 

Privatlivspolitik hos Cphlex Advokater

Download privatlivspolitik

Cphlex advokater er et kontorfællesskab, hvor vi både i fællesskabet, men også i hvert tilknyttet advokatfirma passer godt på dine oplysninger.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedr. hjemmesiden:

rec@cphlex.dk eller cphlex.dk/kontakt

1. Dataansvar
Denne privatlivspolitik gælder alle kontorer tilknyttet kontorfællesskabet. Hvert advokatfirma i kontorfællesskabet er selvstændigt dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med den sag, som advokaten varetager for dig.

 

2. Formål med behandling og kategorier af personoplysninger
I forbindelse med, at vi behandler din sag, kan vi hver især behandle følgende oplysninger om dig:

Når du er klient hos et advokatfirma i kontorfællesskabet eller potentiel klient, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning til dig med henblik på at indgå eller opfylde den aftale vi har med dig eller den virksomhed du repræsenterer.

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke omfattet af databeskyttelsesforordningen, men vi er uanset dette forpligtet til – alt afhængigt af omstændighederne – at behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, muligvis din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Dit cpr.nr. skal desuden muligvis behandles i relation til registrering som reel ejer.

Derudover kan vi, når det er påkrævet i den sag vi varetager for dig, også behandle oplysninger, der relaterer sig til andre forhold, herunder f.eks. skatteoplysninger eller andre betalingsoplysninger til brug for behandling af din sag. Dette sker med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Derudover vil der være sager, hvor det kan være nødvendigt at behandle følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Hvert advokatfirma i fællesskabet er desuden underlagt pligter efter hvidvaskloven, når vi varetager din sag i bestemte sammenhænge. I den forbindelse er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger, fx navn, CPR-nr., pasnummer, etc. Vi behandler alene identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven med henblik på opfyldelse af vores forpligtelser efter denne lov, der er retsgrundlaget for at indhente oplysningerne.

Vi bruger ligeledes cookies på hjemmesiden, dog udelukkende til registrering af statistik og du kan altid slette dine cookies.

Hjemmesiden udbydes af Supertusch CPH ApS, CVR nr. 34087148.
Denne hjemmeside anvender cookies, som er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i hjemmesidens cookies og de kan ikke indeholde virus. Der bruges kun en cookieløsning: “CookieYes”. Cookies har en levetid på 1 år, hvorefter de slettes automatisk.

 

Du kan altid slette cookies i din browsers indstillinger:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/da-DK/windows-vista/ Delete-your-Internet-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/da/kb/Deleting%20cookies
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py
Opera: http://www.opera.com/support/kb/view/806/
Safari: http://docs.info.apple.com/article.html

Hjemmesiden indsamler ikke personhenførbare oplysninger, men anvendes udelukkende som kontorfællesskabets tilknyttede advokaters kontaktoplysninger. Der henvises heller ikke via links til andre hjemmesider, bortset fra ovenstående til brug for sletning af cookies.

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende hjemmesiden:

rec@cphlex.dk